Zadzwoń do Łukasz Dziura

Zakaz prowadzenia pojazdów jest jednym ze środków karnych stosowanych wobec osób popełniających czyny zabronione przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Dla tych, którzy wykorzystują pojazdy samochodowe w codziennym życiu, środek ten może stanowić istotną dolegliwość. Na szczęście ustawodawca przewidział możliwość jego ograniczenia pod warunkiem spełnienia kilku przesłanek.

W celu skutecznej walki z problemem prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu ustawodawca postanowił uniemożliwić sprawcom skracanie okresów orzeczonych zakazów prowadzenia pojazdów. Zamiast nich przewidziano możliwość orzekania pewnego rodzaju zmiany w zakazie, który polega na uniemożliwieniu sprawcom poruszenia się pojazdami, ale tylko tymi niewyposażonymi w tzw. blokadę alkoholową. Zgodnie z definicją zawartą w kodeksie drogowym, blokada alkoholowa to urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

Sąd może umożliwić skazanemu jazdę samochodami z blokadą alkoholową pod warunkiem, że minął okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru (w przypadku zakazów orzeczonych dożywotnio – jeżeli minęło co najmniej 10 lat), a także jeśli  jego postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. O ile spełnienie pierwszego z warunków następuje automatycznie po upłynięciu określonej ilości czasu, o tyle ocena czy jazda samochodem danej osoby nie będzie stwarzać zagrożenia na drodze zawsze będzie podlegać ocenie sądu. Warto w tym względzie prawidłowo sporządzić wniosek wskazując wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na ocenę sądu, jak również przestawić stosowne dowody.

Mimo pewnych opisanych powyżej niedogodności proceduralnych, a także technicznych czy finansowych związanych z późniejszym montażem blokady alkoholowej w swoim pojeździe, często warto się nad tym zastanowić. Szczególnie zainteresowani tym rozwiązaniem mogą być kierowcy zawodowi czy osoby zamieszkałe w miejscowościach z utrudnioną komunikacją.

Łukasz Dziura

Radca prawny