Zadzwoń do Łukasz Dziura

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

za pośrednictwem witryny internetowej kancelaria-dziura.pl
z dnia 10.08.2015 r.

 


Postanowienie ogólne 

§ 1

 1. Usługodawca - Łukasz Dziura prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Dziura, ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski, Numer NIP: 9211937731, Numer REGON: 061470095 świadczący Usługi drogą elektroniczną poprzez Serwis.

Dane do kontaktu z Usługodawcą: ul. Lwowska 80, 20-600 Tomaszów Lubelski. Telefon kontaktowy 509-273-345, adres e-mail: kontakt@kancelaria-dziura.pl

Usługodawca posiada tytuł radcy prawnego i jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie (nr wpisu Lb-1987). Usługodawca przestrzega Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego treść jest dostępna na witrynie internetowej samorządu zawodowego www.oirp.lublin.pl

 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) - stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Serwis – udostępniony przez Operatora dla Użytkowników Serwisu system teleinformatyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną , znajdujący się pod adresem http:// www.kancelaria-dziura.pl
 5. Usługa – wykonana na indywidualne żądanie Klienta porada prawna, opinia prawna, projekt pisma procesowego, projekt umowy oraz konsultacja prawna przesyłane i otrzymane za pośrednictwem Internetu.
 6. Użytkownik Serwisu – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu.
 7. Składanie oświadczeń woli oraz kontakt pomiędzy Klientem a Usługodawcą następują w formie elektronicznej w drodze korespondencji e-mail, bądź przy użyciu dostępnego w Serwisie formularza kontaktowego.

 

Oświadczenia Klienta

§ 2

Klient oświadcza, że:

 1. Zapoznał się i akceptuje w całości postanowienia Regulaminu.
 2. Przekazał wszelkie informacje niezbędne do wykonania danej Usługi.
 3. Wyraża zgodę na wykonanie w pełni Usługi przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.
 4. Wyraża zgodę na powierzenie przez Usługodawcę wykonania Usługi wybranej osobie trzeciej.
 5. wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie, w jakim są potrzebne do realizacji Usługi.

 

Realizacja usługi

§ 3

 1. Klient w drodze wysłania wiadomości e-mail, bądź przy użyciu dostępnego w Serwisie formularza kontaktowego zleca Usługodawcy bezpłatną wycenę zapytania.
 2. W ciągu 24 godzin od wysłania wiadomości Klient otrzymuje bezpłatną wycenę zamawianej Usługi oraz termin jej realizacji. Chwila zaksięgowania ceny na wskazanym przez Usługodawcę rachunku bankowym oznacza moment wyrażenia zgody na realizację Usługi po oferowanej cenie, a także moment rozpoczęcia jej realizacji.
 3. Wszelkie podane przez Usługodawcę ceny są powiększone o podatek od towarów i usług.
 4. Usługodawca zastrzega sobie – dla celów dokonywanej wyceny – prawo do zadania dodatkowych pytań służących doprecyzowaniu zbyt ogólnie przedstawionego zapytania Klienta, w tym również prawo do żądania przesłania dokumentów niezbędnych do wykonania Usługi, co może się wiązać z wydłużeniem okresu oczekiwania na wycenę lub realizację Usługi.
 5. Usługa przygotowywana jest na podstawie stanu faktycznego opisanego przez Klienta, przesłanych przez niego dokumentów i w oparciu o stan prawny obowiązujący w dacie wykonania Usługi, chyba że z treści zapytania Klienta wynika inaczej (np. sprawa dotyczy stanu faktycznego podlegającego pod przepisy uprzednio obowiązujące).
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wyceny Usługi lub jej wykonania w przypadku:

a)      Jeżeli pytanie zawiera treści niezgodne z prawem lub udzielenie odpowiedzi zmierzałoby do obejścia lub naruszenia prawa;

b)     Jeżeli pytanie nie dotyczy zagadnienia prawnego;

c)      nadmiaru zleceń;

d)     Uznania przez Usługodawcę, iż jej wykonanie wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem;

e)      Jeżeli Usługodawca stwierdzi brak wiedzy i kwalifikacji odpowiednich do wykonania Usługi.

 1. W wypadkach przewidzianych powyżej Usługodawca informuje Klienta o braku możliwości wykonania Usługi bądź dokonania jej wyceny. W przypadku uiszczenia przez Klienta ceny na rachunku Usługodawcy, podlega ona zwrocie.
 2. W ciągu 7 dni od wykonania Usługi klient może zadawać pytania dodatkowe do wykonanej Usługi, jeżeli nie zostały wyjaśnione wątpliwości związane z przedstawionym problemem. Klientowi przysługuje nie więcej niż 5 pytań dodatkowych.

 

 

Faktury

§ 4

 1. Na żądanie Klienta, zgłoszone nie później niż w terminie 7 dni od wykonania Usługi  na adres email kontakt@kancelaria-dziura.pl, po uprzednim podaniu wskazanych przez Usługodawcę danych, Usługodawca wystawi fakturę VAT.
 2. Klient, działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 1528) oświadcza, iż akceptuje faktury VAT wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej w formacie PDF bez podpisu Klienta, wysyłane z adresu mailowego porady@eporady24.pl (e-faktura).
 3. Faktura wysłana zostanie w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail. Klient może żądać przesłania faktury w wersji papierowej po wcześniejszym wskazaniu adresu wysyłki.

 

Odpowiedzialność Usługodawcy

§ 5

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ostateczny wynik sprawy, a jedynie za brak należytej staranności przy wykonaniu Usługi.
 2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi.
 3. Usługodawca oświadcza, że posiada polisę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w ramach prowadzonej działalności zawodowej.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z udzielenia odpowiedzi na nieprecyzyjnie zadane pytanie.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie niepełnych, nieścisłych lub spóźnionych danych o stanie faktycznym, stanowiącym podstawę wykonania Usługi i wyklucza jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu względem Serwisu.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w należytym terminie z przyczyn od niego niezależnych (np. awaria sprzętu, awaria Serwisu).

 

Prawo odstąpienia od umowy

§ 6

 1. Klient będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od umowy w bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia, w której dokonał on zapłaty.
 2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej i winna być wysłana na adres Łukasz Dziura, ul. Żołnierska 7/54, 20-801 Lublin.
 3. W razie odstąpienia od umowy, Usługodawca ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę (tj. przesłał Konsumentowi treść Porady). Niniejszym Usługodawca informuje Konsumenta, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę (tj. przesłaniu Konsumentowi treści Porady) konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, a Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.
 5. Zgodnie z art. 35 ust. 1 powyższej ustawy, Konsument, który odstępuje od Umowy przed przesłaniem mu treści Porady, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia.

 

Postępowanie reklamacyjne

§ 7

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych Usług należy zgłaszać za pomocą pisma przesłanego na adres Łukasz Dziura, ul. Żołnierska 7/54, 20-801 Lublin.
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych.
 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Klienta adres do korespondencji.
 4. W ramach Usługi Serwis gwarantuje zwrot uiszczonej należności, jeśli Usługa wraz z pytaniami dodatkowymi nie wyjaśniły wątpliwości Klienta, w świetle aktualnie obowiązującego prawa. Zwrot nie przysługuje jednak, gdy Usługa jest zgodna z prawem, jednakże niekorzystna dla Klienta. Warunkiem skorzystania z Gwarancji zwrotu jest wykorzystanie możliwości zadawania pytań dodatkowych oraz wykazanie obiektywnych uchybień opinii.

 

Polityka prywatności

§ 8

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Łukasz Dziura prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Dziura z siedzibą w Majdanek 66, 22-600 Tomaszów Lubelski, Numer NIP: 9211937731, Numer REGON: 061470095, zamieszkały na ul. Żołnierskiej 7/54, 20-801 Lublin.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe takie jak Imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz inne dane osobowe, jeśli Klient zdecyduje się na ich podanie.
 3. Klient zamawiający Usługę wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta przez Usługodawcę w zakresie, w jakim są potrzebne do realizacji Usługi. Zgodę tę można odwołać w każdym czasie.
 4. Klient może w każdym czasie odwołać zgodę, o której mowa w ust. 3, a także żądać dostępu to tej treści oraz ich poprawienia.
 5. Dostęp do Danych Osobowych mają Administrator oraz osoby współpracujące Serwisem przy wykonywaniu Usług.
 6. Usługodawca zobowiązuję się zachować w tajemnicy wszystkie informacje, przekazane mu przez Klienta na potrzeby wykonania danej Usługi, a także dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.

 

Polityka cookies

§ 9

 

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca Łukasz Dziura prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Dziura z siedzibą w Majdanek 66, 22-600 Tomaszów Lubelski, Numer NIP: 9211937731, Numer REGON: 061470095.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Usługodawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

Postanowienia końcowe

§ 10

 1. Regulamin chodzi w życie z dniem 10.08.2015 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.
 3. Sądem właściwym dla rozpoznania wszelkich sporów pomiędzy Klientem a Usługodawcą jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Konsumentów.
 4. Informacje zamieszczone na stronach serwisu nie są ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu przysługują Usługodawcy. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu jest zabronione.

 

 

 

W zakresie polityki cookies skorzystano z wzoru polityki cookies chronionego jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska (http://wszystkoociasteczkach.pl/.)