Zadzwoń do Łukasz Dziura

Kancelaria świadczy pomoc prawną w następujących dziedzinach prawa:

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę, roszczenia wynikające z umów
 • sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • sprawy o bezpodstawne wzbogacenie
 • prawy o ochronę posiadania, ochronę własności, zasiedzenie, ustanowienie służebności
 • sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe (sieci elektroenergetyczne, gazowe, wodociągowe)
 • sprawy spadkowe sprawy wieczystoksięgowe

Prawo karne

 • pisanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa
 • obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym
 • obrona w sprawach o wykroczenia
 • pisanie prywatnych aktów oskarżenia
 • reprezentacja w postępowaniu karnym wykonawczym
 • reprezentacja w sprawach z prywatnego aktu oskarżenia
 • reprezentacja w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwodów separację, unieważnienie małżeństwa
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o przysposobienie
 • sprawy o pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • sprawy o zaprzeczenie, ustalenie ojcostwa
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie

Prawo handlowe i gospodarcze

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z zakładaniem i przekształcaniem spółek
 • sporządzanie projektów umowy spółki
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z wpisem do KRS
 • reprezentacja w postępowaniu rejestrowym przed KRS
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • sprawy o ustalenie stosunku pracy
 • sprawy o odszkodowania za rozwiązanie stosunku
 • pracy sprawy o przywrócenie do pracy
 • sprawy o zapłatę wynagrodzenia
 • odwołania od decyzji organów emerytalno - rentowych
 • odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
 • pomoc prawna w sprawach o mobbing

Prawo administracyjne

 • pisanie wniosków
 • sporządzanie odwołań od decyzji
 • reprezentacja przez organami administracji publicznej
 • sporządzanie skarg i skarg kasacyjnych
 • zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi