Łukasz Dziura - Kancelaria Radcy Prawnego

kontakt@kancelaria-dziura.pl (+48) 509 273 345
radca prawny Lublin Tomaszów Lubelski

Jesteś tutaj: Strona główna Blog Zrzeczenie się przez poszkodowanego roszczeń w stosunku do sprawcy wypadku nie zawsze oznacza wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Zrzeczenie się przez poszkodowanego roszczeń w stosunku do sprawcy wypadku nie zawsze oznacza wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Zrzeczenie się przez poszkodowanego roszczeń w stosunku do sprawcy wypadku nie zawsze oznacza wył‚ączenia odpowiedzialności zakł‚adu ubezpieczeń. Taki wniosek pł‚ynie z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2014 r. (III CSK 224/13).

 

 

Wyrok zapadł‚ na kanwie następującego stanu faktycznego. W wyniku wypadku komunikacyjnego, za którego odpowiedzialnoś›ć‡ ponosił‚ kierujący samochodem, ś›mierć‡ poniosł‚a jedna z jego pasażerek. Kierowca posiadał‚ polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Krewni osoby zmarł‚ej byli jednocześnie krewnymi sprawcy wypadku. Chcąc chronić go przed ewentualną odpowiedzialnością… sporządzili oświadczenie, w którym zrzekli się względem niego wszelkich roszczeń z tytuł‚u wypadku. Następnie wnieśli pozew przeciwko zakł‚adowi ubezpieczeń, w którym sprawca miał‚ wykupioną polisę OC domagając się odszkodowania z tytuł‚u ś›mierci bliskiej im osoby. Sąd Okręgowy oddalić powództwo w stosunku do tych powodów stwierdzając, że skutecznie zrzekli się roszczeń wobec sprawcy wypadku, zatem odpowiedzialność‡ zakł‚adu ubezpieczeń również został‚a wył‚ączona. W ocenie Sądu, wynikającą z art. 822 § 1 k.c. akcesoryjną odpowiedzialność‡ zakł‚adu ubezpieczeń należy rozumieć tak, że zrzeczenie się przez poszkodowanego roszczeń finansowych względem sprawcy wypadku „przerywa niezbędny do wystą…pienia odpowiedzialności ubezpieczyciela łą…cznik w postaci odpowiedzialności sprawcy za szkodę”. Tezę tę potwierdził‚ Sąd Apelacyjny oddalając apelację powodów.

 

Sad Najwyższy po rozpoznaniu sprawy stwierdził‚, że zasada akcesoryjności odpowiedzialności ubezpieczyciela ma ograniczony zasięg czasowy, nie obejmuje okresu po powstaniu zobowiązania, a dotyczy jedynie chwili powstania zobowiązania. Z konstrukcji umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wynika, że w przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem poszkodowanemu przysł‚uguje oddzielne, bezpośrednie, wynikające nie tyle z umowy, co z ustawy roszczenie o zapł‚atę względem ubezpieczyciela oraz odrębne roszczenie do sprawcy szkody. Oba te roszczenia istnieją obok siebie dopóty, dopóki jedno z nich nie zostanie zaspokojone, a każde z nich zmierza do naprawienia tej samej szkody. Zapł‚ata przez jednego z dł‚użników zwania drugiego.  Jest to zobowiązanie in solidum, tzw. solidarność nieprawidł‚owa. Niezależny byt zobowiązania każdego z dł‚użników powoduje, że nie jest możliwe żeby dział‚ania czy zaniechania jednego z nich szkodził‚y pozostał‚ym. Zgodnie z art. 373 k.c. zwolnienie z dł‚ugu lub zrzeczenie się solidarności przez wierzyciela względem jednego z dł‚użników solidarnych nie ma skutku wobec współ‚dł‚użników.

 

Odnosząc to do przedstawionej sprawy, zrzeczenie się roszczeń względem sprawcy wypadku tj. zwolnienie go z dł‚ugu nie wpł‚ywa na odpowiedzialność drugiego dł‚użnika jakim jest zakł‚ad ubezpieczeń.

 

 

Wyrok Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej – z dnia 30 maja 2014 r. (III CSK 224/13).

 

 

 

 

 

Autor

Łukasz Dziura

Radca prawny

Dodano dnia 25 sty 2016