Łukasz Dziura - Kancelaria Radcy Prawnego

kontakt@kancelaria-dziura.pl (+48) 509 273 345
radca prawny Lublin Tomaszów Lubelski

Jesteś tutaj: Strona główna Blog Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Rozwód powoduje różnorakie skutki prawne. Jednym z nich jest nabycie przez rozwiedzionego małżonka ograniczonego w czasie prawa powrotu do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.


O tym jakie nazwisko nosili bę™dą… małżonkowie po zawarciu małżeństwa, decydują… oni przez złożenie oświadczeń przed kierownikiem urzę™du stanu cywilnego. Mogą… oni nosić‡ wspólne nazwisko bę™dą…ce dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich,  zachować‡ dotychczasowe nazwisko albo połą…czyć‡ dotychczasowe nazwisko z nazwiskiem drugiego małżonka. Przy czym nazwisko połą…czone nie może składać‡ się™ wię™cej niż z dwóch członów.


W razie rozwodu kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje prawo powrotu do poprzedniego nazwiska. W cią…gu trzech miesię™cy od chwili uprawomocnienia się™ orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oś›wiadczenie złożone przed kierownikiem urzę™du stanu cywilnego powrócić‡ do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.


Rozwód nie oznacza zatem utraty prawa do noszenia nazwiska. Zarówno mą…ż, jak i żona uzyskują… uprawnienie powrotu do poprzedniego nazwiska i żaden są…d czy decyzja organu nie mogą… mu tego nakazać‡. Nie może tego żądać‡ drugi rozwiedziony małżonek: „Były mą…ż nie może domagać‡ sią™ odebrania swojej byłej żonie prawa do nazwiska nabytego przez małżeństwo, jako że Kodeks rodzinny i opiekuńczy takiej możliwości nie przewiduje” (postanowienie Są…du Najwyższego z 2 lutego 1978 r., IV CZ 11/78).

Trzymiesię™czny termin na powrót do poprzedniego nazwiska jest tzw. terminem zawitym, co oznacza, że nie podlega on przedłużeniu czy przywróceniu. Biegnie on od daty uprawomocnienia się™ orzeczenia o rozwodzie.


Warto zwrócić‡ uwagę™, że jeś›li osoba, która chce powrócić‡ do nazwiska po rozwodzie, była już wcześ›niej w zwią…zku małżeńskim i się™ rozwiodła ale nie skorzystała po pierwszym rozwodzie z omawianego prawa, nie ma prawa powrotu do nazwiska, które miała przed pierwszym małżeństwem.


Dla osób chcą…cych powrócić‡ do nazwiska noszonego przed pierwszym z zawartych małżeństw, bą…dź tych, które nie złożyły oś›wiadczenia w przewidzianym terminie, prawo przewiduje inną… możliwoś›ć‡. Osoba taka może wykorzystać‡ procedurą™ zmiany nazwiska przewidzianą… ustawą…  z 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414 ze zm.). Przywołana ustawa umożliwia zmianę™ nazwiska jednak tylko z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą… zmiany:

  1. 1) imienia lub nazwiska oś›mieszają…cego albo nielicują…cego z godnością… człowieka;
  2. 2) na imię™ lub nazwisko używane;
  3. 3) na imię™ lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
  4. 4) na imię™ lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się™ posiada.

 

 

 

Podstawa:

- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59 z późń. zm.);

- ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1414 z późń. zm.).

 

 

 

Autor

Łukasz Dziura

Radca prawny

Dodano dnia 18 paź 2015