Łukasz Dziura - Kancelaria Radcy Prawnego

kontakt@kancelaria-dziura.pl (+48) 509 273 345
radca prawny Lublin Tomaszów Lubelski

Jesteś tutaj: Strona główna Blog Zasady dziedziczenia ustawowego

Zasady dziedziczenia ustawowego

Z chwilą… ś›mierci prawa i obowią…zki mają…tkowe zmarł‚ego przechodzą… na jego spadkobierców. Przedstawione poniżej reguł‚y dziedziczenia dotyczą… spadków otwartych po dacie 28 czerwca 2009 r., kiedy to nastą…pił‚a istotna nowelizacja przepisów prawa spadkowego.

 

O ile zmarł‚y nie pozostawił‚ testamentu, powoł‚anie spadkobierców następuje wedł‚ug reguł‚ wskazanych w kodeksie cywilnym. Wspomniane reguł‚y będą… też mieć‡ zastosowanie w sytuacji, gdy co prawda testament został‚ sporzą…dzony, ale wskazany tam jedyny spadkobierca spadek odrzucił, został‚ uznany przez są…d za niegodnego dziedziczenia, albo po prostu zmarł‚ wcześ›niej niż spadkodawca.


Z chwilą… ś›mierci spadkodawcy (otwarcie spadku) spadek nabywają… następują…ce osoby:


  1. 1.     Dzieci spadkodawcy oraz małżonek. Dziedziczą oni w cz궛ciach równych, jednakże część‡ przypadają…ca małżonkowi nie może być‡ mniejsza niż jedna czwarta cał‚oś›ci spadku. Jeżeli któreś› z dzieci nie dożył‚o otwarcia spadku, udział‚ spadkowy, który mu przypadał‚, przypada jego dzieciom (lub dalszym zstąpnym) w cz궛ciach równych. 

  2. 2.     Małżonek i rodzice. Jeżeli spadkodawca nie zostawił‚ dzieci (lub innych zstąpnych), powoł‚ani są… do spadku jego małżonek i rodzice. Udział‚ spadkowy każdego z rodziców wynosi w takiej sytuacji jedną… czwartą… cał‚oś›ci spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie został‚o ustalone, udział‚ spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczą…cej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi poł‚owę spadku. 

  3. 3.     Rodzice. W przypadku braku dzieci (lub innych zstąpnych) i małżonka cał‚y spadek przypada rodzicom w częściach równych. 

  4. 4.     Rodzeń„stwo. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożył‚o otwarcia spadku, udział‚ spadkowy, który by mu przypadał‚, przypada rodzeń„stwu spadkodawcy w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeń„stwa spadkodawcy nie dożył‚o otwarcia spadku pozostawiają…c zstąpnych, udział‚ spadkowy, który by mu przypadał‚, przypada jego zstąpnym. Jeżeli jedno z rodziców nie dożył‚o otwarcia spadku i brak jest rodzeń„stwa spadkodawcy lub ich zstąpnych, udział‚ spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi poł‚owę spadku. Udział‚ spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeń„stwem i zstępnymi rodzeń„stwa spadkodawcy, wynosi poł‚owę spadku. 

  5. 5.     Małżonek. W braku zstąpnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstąpnych, cał‚y spadek przypada wył‚ą…cznie małżonkowi spadkodawcy. 

  6. 6.     Dziadkowie. W braku zstąpnych, małżonka, rodziców, rodzeń„stwa i zstąpnych rodzeństwa spadkodawcy cał‚y spadek przypada dziadkom spadkodawcy; dziedziczą… oni w cz궛ciach równych. Jeżeli któreś› z dziadków spadkodawcy nie dożył‚o otwarcia spadku, udział‚ spadkowy, który by mu przypadał‚, przypada jego zstąpnym. W braku zstąpnych tego z dziadków, który nie dożył‚ otwarcia spadku, udział‚ spadkowy, który by mu przypadał‚, przypada pozostał‚ym dziadkom w cz궛ciach równych. 

  7. 7.     Dzieci małżonka. W przypadku braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powoł‚anych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożył‚o chwili otwarcia spadku. 

  8. 8.     Gmina, Skarb Pań„stwa. W braku wcześ›niej wymienionych krewnych, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić‡ albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdował‚o się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa. 

 

 

Spadkobierca może przyjąć‡ spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za dł‚ugi (przyjęcie proste), bę…dąc przyjąć‡ spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialnoś›ci (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), będąc też spadek odrzucić‡.

Jeżeli którykolwiek ze spadkobierców spadek odrzucił‚, zostaje wył‚ączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył‚ otwarcia spadku. W konsekwencji, że udział‚ spadkowy tego spadkobiercy przypada jego dzieciom w częściach równych.

Należy pamiętać, że małżonek jest wył‚ą…czony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił‚ o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żą…danie to był‚o uzasadnione. Wył‚ączenie małżonka od dziedziczenia następuje na mocy orzeczenia sądu a może tego żą…dać‡ każdy z pozostał‚ych spadkobierców ustawowych powoł‚anych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem. Małżonek dziedziczą…cy z ustawy w zbiegu z innymi spadkobiercami, wyjąwszy zstąpnych spadkodawcy, którzy mieszkali z nim razem w chwili jego ś›mierci, może żą…dać‡ ze spadku ponad swój udział‚ spadkowy przedmiotów urzą…dzenia domowego, z których za życia spadkodawcy korzystał‚ wspólnie z nim lub wyłą…cznie sam. Uprawnienie to nie przysł‚uguje mu jednak, jeżeli wspólne pożycie małżonków ustał‚o za życia spadkodawcy.

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa:

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121).

 

 

 

Autor 

Łukasz Dziura

Radca prawny

Dodano dnia 07 paź 2015