Łukasz Dziura - Kancelaria Radcy Prawnego

kontakt@kancelaria-dziura.pl (+48) 509 273 345
radca prawny Lublin Tomaszów Lubelski

Jesteś tutaj: Strona główna Blog Terminy przedawnienia długów

Terminy przedawnienia długów

Z upływem czasu pojawiać się™ mogą… problemy w odzyskiwaniu przysługują…cych nam należności. Trudnoś›ciami tymi mogą… być‡ kwestie natury dowodowej np. zaginię™cie dokumentów czy niepamięć‡ osób bę™dą…cych świadkami zdarzenia. Innym jeszcze problemem jest wystę™pują…ca w prawie polskim instytucja przedawnienia wierzytelnoś›ci (dł‚ugu).

 

Celem przedawnienia jest usunięcie niepewnoś›ci i zapewnienie stabilizacji w stosunkach społ‚ecznych poprzez dyscyplinowanie uprawnionego (wierzyciela) do wykonywania swojego prawa prawidłowo i w odpowiednim czasie.

 

Zasadniczo termin przedawnienia dla roszczeń mają…tkowych wynosi 10 lat (art. 118 k.c.) Po 3 latach przedawniają… się™ natomiast roszczenia zwią…zane z prowadzeniem dział‚alnoś›ci gospodarczej oraz roszczenia o ś›wiadczenia okresowe (np. renta, czynsz, odsetki).

 

Od zasady tej istnieje w kodeksie cywilnym wiele wyją…tków, przykł‚adowo:

 

6 miesię™cy:

- umowa pożyczki - dla roszczeń„ biorą…cego pożyczkę™ o wydanie przedmiotu pożyczki (art. 722 k.c.);

 

1 rok:

 - umowa sprzedaży – dla roszczeń o usunię™cie wady lub wymianą™ rzeczy sprzedanej na wolną… od wad (art. 568 § 2 k.c.);

- umowa przewozu - dla roszczeń„ z umowy przewozu osób (art. 778 k.c.) oraz z umowy przewozu rzeczy (art. 792 k.c.);

- umowa najmu - dla roszczeń„ wynajmują…cego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, jak również dla roszczeń„ najemcy przeciwko wynajmują…cemu o zwrot nakładów na rzecz albo o zwrot nadpł‚aconego czynszu (art. 677 k.c.);

- umowa przedwstę™pna - dla roszczeń„ uprawnionego z umowy przedwstę™pnej (art. 390 § 3 k.c.);

 

2 lata:

- umowa sprzedaży - dla roszczeń„ przysł‚ugują…cym sprzedawcom, rzemieś›lnikom oraz osobom prowadzą…cym gospodarstwo rolne z tytuł‚u sprzedaży dokonanej w zakresie działalnoś›ci swojego przedsię™biorstwa/gospodarstwa rolnego (art. 554 k.c.);

- umowa kontraktacji - dla wzajemnych roszczeń producenta i kontraktują…cego (art. 624 § 1 k.c.);

- umowa o dzieło (art. 646 k.c.);

- umowa zlecenie – dla roszczeń o wynagrodzenie za speł‚nione czynnoś›ci i o zwrot poniesionych wydatków przysł‚ugują…cych osobom, które stale lub w zakresie działalnoś›ci przedsią™biorstwa trudnią… się™ czynnoś›ciami danego rodzaju, to samo dotyczy roszczeń„ z tytuł‚u zaliczek udzielonych tym osobom (art. 751 pkt 1 k.c.) oraz dla roszczeń„ z tytuł‚u utrzymania, pielę™gnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysł‚ugują… osobom trudnią…cym się™ zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymują…cym zakł‚ady na ten cel przeznaczone (art. 751 pkt 2 k.c.);

 

3 lata

 - umowa ubezpieczenia  (art. 819 § 1 k.c.).

 

Roszczenie o odsetki ulega przedawnieniu w terminie przewidzianym dla roszczeń„ okresowych, niezależnie od dł‚ugu gł‚ównego (tak Są…d Najwyższy choć‡by w uchwale z 9.11.1994 r., III CZP 141/94).

 

Do roszczeń„ mają…tkowych niepodlegają…cych przedawnieniu należą…:

- Roszczenie o zniesienie współ‚wł‚asnoś›ci (art. 220 k.c.);

- Roszczenie wydobywcze (windykacyjne) wynikają…ce z wł‚asnoś›ci nieruchomoś›ci (art. 222 § 1 k.c.);

- Roszczenie negatoryjne (o zaprzestanie naruszeń„) wynikają…ce z wł‚asnoś›ci nieruchomoś›ci (art. 222 § 2 k.c.).

 

Pamię™tajmy, że przedawnienie roszczenia nie oznacza jego wygaś›nię™cia. Uprawniony w dalszym cią…gu ma możliwość‡ jego dochodzenia, ale upływ terminu przedawnienia powoduje, że dł‚użnik może skutecznie uchylić‡ się™ od zaspokojenia wierzyciela.

 

 

 

 

 

Autor

Łukasz Dziura

Radca prawny

Dodano dnia 31 sie 2015