Łukasz Dziura - Kancelaria Radcy Prawnego

kontakt@kancelaria-dziura.pl (+48) 509 273 345
radca prawny Lublin Tomaszów Lubelski

Jesteś tutaj: Strona główna Blog Szkody łowieckie

Szkody łowieckie

Szkody ł‚owieckie mogą… dotkną…ć‡ każdego wł‚aściciela lub posiadacza gruntów. Są to szkody wyrzą…dzane w uprawach i pł‚odach rolnych spowodowane przez dziko żyją…cą… zwierzynę™ ł‚owną… lub powstał‚e w czasie polowania.

           

Pierwszym rodzajem szkód ł‚owieckich wedł‚ug art. 46 ustawy z 13.10.1995 r. Prawo ł‚owieckie (Dz.U. 1995, Nr 147, poz. 713 z późn.zm., dalej: pr. ł‚ow.) są… szkody wyrzą…dzone w uprawie lub pł‚odach rolnych przez dziki, ł‚osie, jelenie, daniele i sarny. Konieczne jest tutaj zaistnienie dwóch przesł‚anek ł‚ą…cznie. Po pierwsze, szkody muszą… być‡ wyrzą…dzone w uprawach rolnych, a po drugie, muszą… być‡ to szkody wyrzą…dzone przez co najmniej jeden z gatunków zwierzą…t wymienionych w art. 46 pr. ł‚ow. Ich katalog jest zamknię™ty i powinien być‡ interpretowany ściśle. Niedopuszczalne jest zatem jego rozszerzanie. Drugim rodzajem szkód są… szkody wyrzą…dzone przy wykonywaniu polowania. Wedł‚ug art. 4 ust. 2 pr. ł‚ow. polowanie oznacza: tropienie, strzelanie z myś›liwskiej broni palnej, ł‚owienie sposobami dozwolonymi zwierzyny żywej, a także ł‚owienie zwierzyny przy pomocy ptaków ł‚owczych za zgodą… ministra wł‚aściwego do spraw ś›rodowiska, zmierzają…ce do wejścia w jej posiadanie.

 

Odpowiedzialność‡ za oba rodzaje szkód ponoszą… tylko dwie grupy podmiotów: dzierżawcy obwodów ł‚owieckich i zarzą…dcy obwodów ł‚owieckich (w praktyce są… to koł‚a ł‚owieckie).  Oszacowania szkody i wypł‚aty należnego odszkodowania dokonuje przedstawiciel koł‚a ł‚owieckiego, które zarzą…dza lub dzierżawi obwód ł‚owiecki, na terenie którego doszł‚o do szkody.  Na żą…danie strony w oglę™dzinach, szacowaniu szkód oraz ustalaniu wysokości odszkodowania uczestniczy przedstawiciel wł‚aściwej terytorialnie izby rolniczej. Specyfika ustalania wysokości odszkodowania polega na tym, że dokonuje go sam podmiot odpowiedzialny za szkody ł‚owieckie. Konsekwencją… przyję™tego rozwią…zania jest to, że to na wł‚aś›nie na tym podmiocie spoczywa ciꙿar ustalenia wysokości szkody ł‚owieckiej.

 

W ściś›le okreś›lonych sytuacjach odpowiedzialność‡ za szkody ł‚owieckie ponosi także Skarb Państwa (art. 50 pr. łow.). Nastę™puje to w sytuacji, gdy szkoda wyrzą…dzona został‚a przez zwierzę™ta ł‚owne obję™te cał‚oroczną… ochroną… (na podstawie obowią…zują…cego rozporzą…dzenia ministra ś›rodowiska jedynym zwierzę™ciem w Polsce o takim statusie jest ł‚oś›), a także w przypadku, gdy szkoda powstał‚a na obszarach niewchodzą…cych w skł‚ad obwodów ł‚owieckich. Oglę™dzin i szacowania szkód w tych przypadkach dokonują… przedstawiciele podmiotów wł‚aściwych do wypł‚aty odszkodowania. A wię™c, jeżeli szkoda powstał‚a poza obszarem zarzą…dzanym przez koł‚o ł‚owieckie, to szkody szacuje urzą…d marszał‚kowski. Natomiast, jeżeli szkodą™ w uprawach lub pł‚odach rolnych wyrzą…dzi zwierzę™ ł‚owne obję™te cał‚oroczną… ochroną…, to na terenie leś›nym szkodę™ szacuje nadleś›nictwo, a na pozostał‚ych – wł‚aściwe komórki urzę™du marszał‚kowskiego. Zgodnie z ustawą… z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody Skarb Pań„stwa odpowiada ponadto za szkody wyrzą…dzone przez: żubry (w uprawach, pł‚odach rolnych lub w gospodarstwie leś›nym), wilki i rysie (w pogł‚owiu zwierzą…t gospodarskich), niedźwiedzie (w pasiekach, w pogł‚owiu zwierzą…t gospodarskich oraz w uprawach rolnych), bobry (w gospodarstwie rolnym, leś›nym lub rybackim).

 

Ustawa prawo ł‚owieckie okreś›la również przypadki w których odszkodowanie pomimo powstania szkody wyrzą…dzonej przez zwierzę™ta ł‚owne nie bę™dzie przysł‚ugiwać‡. A mianowicie odszkodowanie nie przysł‚uguje osobom, którym przydzielono grunty stanowią…ce wł‚asność‡ Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leś›nych, jeż›li szkoda powstał‚a w uprawach lub pł‚odach, które nie został‚y zebrane pomimo upł‚ynię™cia 14 dni od zakończenia okresu zbiorów danego gatunku roś›lin w danym regionie, jeżeli posiadacz gruntu nie zgodził‚ się™ na wcześ›niejsze zabezpieczenie upraw lub pł‚odów, jeż›li szkoda był‚a nieznaczna (o wartości do 100 kg żyta z 1 ha), jeż›li płody był‚y skł‚adowane bezpoś›rednio przy lesie, a także jeż›li uprawa rażą…co naruszał‚a zasady agrotechniki.

 

 

 

 

 

 

Autor

Łukasz Dziura

Radca prawny

Dodano dnia 09 cze 2016