Łukasz Dziura - Kancelaria Radcy Prawnego

kontakt@kancelaria-dziura.pl (+48) 509 273 345
radca prawny Lublin Tomaszów Lubelski

Jesteś tutaj: Strona główna Blog Podatek od odszkodowania za wypadek drogowy

Podatek od odszkodowania za wypadek drogowy

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają… wszelkiego rodzaju dochody, za wyją…tkiem tych, od których ustawodawca wprowadził zwolnienie. Takim wyją…tkiem jest odszkodowanie, ale i tu wszystko zależy od tytuł‚u, na podstawie którego je otrzymaliś›my czy też sposobu jego uzyskania


Zasadniczo ustawodawca zwolnił‚ od podatku dochodowego kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń„ mają…tkowych i osobowych (np. z umowy OC, NNW czy AC) otrzymane od zakł‚adów ubezpieczeń„. Podatek zapł‚acimy jednak  w przypadku, gdy odszkodowanie dotyczy szkód zwią…zanych ze skł‚adnikami mają…tku prowadzonej dział‚alnoś›ci gospodarczej (np. odszkodowanie za uszkodzony pojazd firmowy).

 

Trochę™ inaczej ma się rzecz z odszkodowaniami otrzymanymi od samych sprawców wypadków. Ustawodawca zwolnił‚ z podatku dochodowego od osób fizycznych odszkodowania lub zadość‡uczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody są…dowej do wysokości okreś›lonej w tym wyroku lub tej ugodzie. Podatek powinniśmy zapłacić‡ jeżeli odszkodowanie:

  • - ma zwią…zek z prowadzoną… dział‚alnoś›cią… gospodarczą…,
  • - dotyczy korzyś›ci, które podatnik mógł‚by osią…gną…ć‡, gdyby mu szkody nie wyrzą…dzono (mają…tek poszkodowanego nie wzrósł‚ tak, jakby sią™ stało, gdyby wypadek nie nastą…pił‚).

Podatek dochodowy zapł‚acimy również wtedy, jeżeli wynika on z zawartej ze sprawcą… wypadku umowy lub pozasą…dowej ugody (np. poszkodowany zrezygnował z dochodzenia roszczeń„ na drodze są…dowej i podpisał‚ ugodą™ ze sprawcą… wypadku).

 

Odrę™bną… kategorią… ś›wiadczeń„ zwolnionych od podatku są… renty otrzymywane w razie uszkodzenia ciała lub wywoł‚ania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego, który utracił‚ cał‚kowicie lub cz궛ciowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwię™kszył‚y się™ jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość‡. Nie ma przy tym znaczenia czy rentę™ taką… otrzymujemy od zakładu ubezpieczeń„, czy też bezpośrednio od sprawcy szkody.

 

Zwolnienia, o których mowa powyżej, nie obejmują… jednak odsetek od zasą…dzonych kwot zadość‡uczynień„ i odszkodowań„. Oznacza to, że wypł‚acone od zakł‚adu ubezpieczeń„ czy też sprawcy wypadku odsetki należne z tytułu nie wypł‚acenia odszkodowania w terminie są… taktowane jako opodatkowany przychód. Tezę™ tą™ potwierdził‚ choć‡by Naczelny Są…d Administracyjny w wyroku z dnia 9 stycznia 2007 r. (sygn. II FSK 36/06) „W szczególnoś›ci posł‚użenie się™ w tym zapisie jedynie poję™ciem "odszkodowania" bez użycia słowa "odsetki" powoduje, iż jedynie te pierwsze (odszkodowania), a nie te ostatnie (odsetki), mogą… być‡ uznane za zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.”

 

Podsumowują…c, ustawodawca zwolnił od podatku dochodowego przychód zwią…zany z uzyskaniem odszkodowania w wię™kszoś›ci spotykanych przypadków. Należy jednak pamię™tać‡ o wyjątkach. Brak zwolnienia powoduje bowiem konieczność‡ wykazania przychodu w podatkowym zeznaniu rocznym oraz zapł‚aty podatku. 

 

 

 

Podstawa:

- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z póĹşn. zm.)


 

 

Autor

Łukasz Dziura

Radca prawny

Dodano dnia 24 sie 2015