Łukasz Dziura - Kancelaria Radcy Prawnego

kontakt@kancelaria-dziura.pl (+48) 509 273 345
radca prawny Lublin Tomaszów Lubelski

Jesteś tutaj: Strona główna Blog Odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolnika

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolnika

Ubezpieczenie OC rolników traktowane często jako przykry obowią…zek zwią…zany z posiadaniem gospodarstwa rolnego, w istocie chroni jego posiadaczy przed odpowiedzialnością… powstają…cą… na skutek różnych wypadków losowych. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że często za wypadek powstał‚y w gospodarstwie rolnym mogł‚yby otrzymać‡ odszkodowanie. 

 

Rolnicy, podobnie jak choć‡by posiadacze samochodów, mają… prawny obowią…zek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytuł‚u posiadanego przez siebie gospodarstwa rolnego. Ustawodawca nał‚ożył‚ taki obowią…zek uznają…c, że prowadzenie takowego wi…ąże się z dużym ryzykiem. W wielu przypadkach, szczególnie w sytuacji wyst…pienia dużej szkody, poszkodowany nie mógł‚by przecież uzyskać‡ peł‚nego odszkodowania od rolnika. Posiadanie ubezpieczenia powoduje, że poszkodowany może domagać‡ się rekompensaty bezpośrednio od zakł‚adu ubezpieczeń.


Mówi się, że odpowiedzialność‡ zakł‚adu ubezpieczeń jest akcesoryjna, co oznacza, że istnieje tylko wtedy, gdy odpowiedzialność‡ za szkodę ponosi sam rolnik. Warunkami odpowiedzialności s…ą: zawiniony i bezprawny czyn sprawcy, szkoda oraz zwią…zek przyczynowy pomiędzy szkodą… tym czynem.


Czyn bezprawny to ten sprzeczny z prawem lub zasadami wsp󳂿ycia społ‚ecznego. Czyn zawiniony może polegać‡ zarówno na dział‚aniu, jak i zaniechaniu sprawcy. Omawiane ubezpieczenie chroni pod tym względem nie tylko rolników, ale również osoby pozostają…ce z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby tam pracują…ce.


Powstał‚a szkoda może mieć‡ różną… postać‡, np. uszkodzenie ciał‚a, utrata, zniszczenia czy uszkodzenia swojego mienia, a nawet śmierć‡. W zwią…zku z ich wystą…pieniem, poszkodowanemu przysł‚ugiwać‡ mogą… roszczenia takie jak:

- zadość‡uczynienie pieniężne za doznanć… krzywdę wł‚asną…,

- odszkodowanie za zniszczone mienie, utratę jego wartości,

- odszkodowanie za poniesione koszty leczenia, dojazdy do placówek medycznych, koszty opieki, utracony zarobek,

- renta z tytuł‚u częściowej bądź cał‚kowitej niezdolności do pracy, a także zmniejszenia widoków na przyszł‚ość‡.

W przypadku śmierci poszkodowanego, jego bliscy domagać‡ się mogą… m. in:

- zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu,

- zadość‡uczynienia pieniężnego za krzywdę zwią…zaną… ze jego śmiercią… ,

- odszkodowanie z tytuł‚u pogorszenia się sytuacji życiowej po śmierci .


Dla powstania odpowiedzialności konieczne jest zaistnienie zwią…zku przyczynowego (normalnego tzw. adekwatnego) między czynem a szkodą…. Następstwa „normalne" to następstwa typowe, zwykł‚e, wystąpują…ce zazwyczaj. Są… to także następstwa oczekiwane w zwykł‚ej kolejności rzeczy, które zawsze lub zazwyczaj z danego faktu wynikają…. Jednocześnie występują… one, wedle zasad doświadczenia życiowego, jako typowe, a nie będą…ce wynikiem np. szczególnego zbiegu okoliczności.


Należy pamiętaą‡, że odpowiedzialność‡ zakł‚adu ubezpieczeń jest ograniczona. Odmówi on wypł‚aty odszkodowania w przypadku, gdy szkoda dotyczy wył‚ą…cznie mienia a został‚a spowodowana rolnikowi przez osoby, które w gospodarstwie rolnika pracują… lub wspólnie z nim zamieszkują…. Warto w tym miejscu zaznaczyć‡, że odmiennie będzie przy szkodzie osobowej tj. uszkodzeniu ciał‚a czy śmierci. Zakł‚ad Ubezpieczeń nie wypł‚aci odszkodowania również w przypadku gdy szkoda polega na utracie gotówki, czy też wtedy, gdy wynika z kar czy grzywien pieniężnych dla budżetu państwa.


Obowią…zek ubezpieczenia powstaje już w dniu nabycia gospodarstwa rolnego. Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia samochodu, jeżeli po zawarciu przez rolnika umowy ubezpieczenia OC rolników posiadanie gospodarstwa rolnego przeszł‚o na inną… osobę, prawa i obowią…zki rolnika wynikają…ce z umowy ubezpieczenia OC rolników przechodzą… na tę osobę. Obowią…zek powiadomienia na piśmie zakł‚adu ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia zmiany posiadania, o zmianie w posiadaniu gospodarstwa rolnego oraz o danych osoby obejmują…cej gospodarstwo rolne w posiadanie, spoczywa na rolniku dotychczas posiadają…cym gospodarstwo rolne. Umowa ubezpieczenia rozwią…zuje się z upł‚ywem 12 miesięcy, na które został‚a zawarta, chyba że osoba obejmują…ca gospodarstwo rolne w posiadanie wypowie ją… na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC rolników, ulega ona rozwią…zaniu z dniem jej wypowiedzenia.

 

 

 

 

 

 

Podstawa:

- ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowią…zkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych (Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152).

 

 

 

 

 

Autor

Łukasz Dziura

Radca prawny

Dodano dnia 13 paź 2015